تبلیغات
پاتریس لپ تاپ - لیست قیمت لپ تاپ HP_Compaq

  HP Compaq

                                                           Made in China

Compaq

2.13 AMD Sem

1

160

15.6

GF 8200

WEB-BT-Modem-WIFI-HDMI-LS-Vista

640,000

DV3-2105

2.1   C2D / 2M

3

320

13

Gf 105M

WEB-BT-Modem-WIFI-HDMI-LS-Vista

1,050,000

DV6-1203

2.3   AMD / 2M

3

320

15.6

ATI 4530

WEB-BT-Modem-WIFI-HDMI-LS-Vista

1,010,000

DV6-1205

2.1   C2D / 2M

3

320

15.6

ATI 4530

WEB-BT-Modem-WIFI-HDMI-LS-Vista

980,000

DV6-1235

2.26 C2D / 2M 

4

500

15.6

ATI 4650

WEB-BT-Modem-WIFI-HDMI-LS-Vista

1,130,000

TX2-1105 Tablet

2.2   AMD / 1M

2

250

12.1

ATI 3200

WEB-BT-Modem-WIFI-HDMI-LS-Vista

1,090,000

TX2-1125 Tablet

2.3   AMD / 2M

3

250

12.1

ATI 3200

WEB-BT-Modem-WIFI-HDMI-LS-Vista

1,280,000