تبلیغات
پاتریس لپ تاپ - لیست قیمت لپ تاپ IBM_Lenovo

IBM lenovo

                                                           Made in China

IDEA PAD

1.6   Atom

1

160

8.9

Intel 950

WEB_BT_WiFi_Win XP_3Cell

380,000

IDEA PAD

1.6   Atom

1

160

10.2

Intel 950

WEB_BT_WiFi_Win XP_6Cell

440,000

N500 5MG

2.16 Dual / 1M

1

250

15.4

Intel 4500

Modem-WIFI-HDMI

570,000

N500 79G

2.0   C2D / 2M

3

320

15.4

Intel 4500

WEB-BT-Modem-Vista

780,000

SL500 W3H

2.66 C2D / 6M

4

320

15.4

GF 105M

WEB-BT-Modem-FP

1,120,000

G550

1.8  Cel-D/ 1M

2

250

15.6

Intel 4500

WEB-WIFI

550,000

G530

2.16 Dual / 1M

3

250

15.6

Intel 4500

WEB-WIFI

620,000