قوانین تجارت الکترونیک

 ( قسمت اول )

 

1.    ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الكترونیكی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به كار می‌رود.

فصل دوم تعاریف

ماده 2- الف ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسایل الكترونیكی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است كه ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است كه اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.

ه ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت كامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌كند.

و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است كه از طریق اجرای برنامه های پردازش خودكار ((داده پیام)) عمل می  كند.

ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.

ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است كه: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. 3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت كاری كه انجام می‌دهد پیكربندی و سازماندهی شده باشد. 4- موافق با رویه ایمن باشد. ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی ((داده پیام)) از یك زمان خاص یك رویه ایمن ممكن است با استفاده از الگوریتمها یا كدها، كلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.

ی- ((امضای الكترونیكی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است كه برای شناسایی امضاء كننده ((داده پیام))، مورد استفاده قرار می گیرد.

ك- ((امضای الكترونیكی مطمئن))

(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الكترونیكی است كه مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل ((امضاء كننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی كه امضای الكترونیكی تولید می كند.

م ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه ای تحت كنترل آنان.

ن ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یك از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.

س ((مصرف كننده)) (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می كند.

ع- ((تامین كننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می كند.

ف ((وسایل ارتباط از راه دور))

(Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است كه بدون حضور فیزیكی همزمان تامین كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بین تامین كننده و مصرف كننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً ((داده پیام)) های مربوطه را بر روی آن ذخیره كند از جمله شامل فلاپی دیسك، دیسك فشرده، دیسك سخت و یا پست الكترونیكی مصرف كننده.

ر- ((داده پیام های شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده پیام)) های مربوط به یك شخص حقیقی (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معین.

فصل سوم تفسیر قانون

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین كشورها در كاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاكم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم در احكام ((داده پیام))

- نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هر گاه وجود یك نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پیام)) در حكم نوشته است مگر در موارد زیر: الف اسناد مالكیت اموال غیر منقول ب فروش مواد دارویی به مصرف كنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی كه دستور خاصی برای استفاده كالا صادر می‌كند و یا از بكارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترك فعل منع می كند.

ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونیكی مكفی است.

ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امكان پذیر می باشد:

الف اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب داده پیام به همان قالبی (فرمتی) كه تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی كه دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد كه تولید، ارسال و یا دریاف شده، نگهداری شود.

ج اطلاعاتی كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید كه از مقطعی معین ارسال ((داده پیام)) خاتمه یافته و استفاده از اسناد كاغذی جایگزین آن شود سند كاغذی كه تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ((داده پیام)) را اعلام كند. جایگزینی اسناد كاغذی به جای ((داده پیام)) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم ((داده پیام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونیكی مطمئن

ماده 10- امضای الكترونیكی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب- هویت امضاء كننده ((داده پیام)) را معلوم نماید. ج- به وسیله امضاء كننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یك ((داده پیام)) متصل شود كه هر تغییری در آن ((داده پیام)) قابل تشخیص و كشف باشد.

ماده 11- سابقه الكترونیكی مطمئن عبارت از ((داده پیام)) ی است كه با رعایت شرایط یك سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.

فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الكترونیكی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محكمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده 13- به طور كلی، ارزش اثباتی ((داده پیام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پیام)) تعیین می شود.

ماده 14- كلیه ((داده پیام)) هایی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. ماده 15- نسبت به ((داده پیام)) مطمئن، سوابق الكترونیكی مطمئن، سوابق الكترونیكی مطمئن و امضای الكترونیكی مطمئن انكار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به ((داده پیام)) مزبور وارد و یا ثابت نمود كه ((داده پیام)) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر ((داده پیام)) ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم مبادله ((داده پیام))

فصل اول اعتبار قانونی ((ارجاع در داده پیام)) عقد و اراده طرفین

ماده 17- ((ارجاع در داده پیام)) با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف مورد ارجاع به طور صریح در ((داده پیام)) معین شود.

ب مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكیه می كند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پیام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم انتساب ((داده پیام))

ماده 18- در موارد زیر ((داده پیام)) منسوب به اصل ساز است.

الف اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به این كار بوده است.

ب اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19- ((داده پیام)) ی كه بر اساس یكی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد كه معلوم كند آیا ((داده پیام)) همان است كه اصل ساز ارسال كرده است.

ب ((داده پیام)) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ((داده پیام)) را به مثابه ((داده پیام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست كه پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر ((داده پیام)) یك ((داده پیام)) مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده پیام)) نسخه مجددی از ((داده پیام)) اولیه است.

منبع :

؟

http://patrislaptop.mihanblog.com/

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 آذر 1388    | توسط: مصطفی    | طبقه بندی: اطلاعات عمومی رایانه، لپ تاپ و نو آوری، تکنولوژی و فن آوری روز،     | نظرات()